Talentfinder® Headhunting RecruitingTalentfinder® Headhunting

Talent Finder® Headhunting is part of Talent Finder®, an international collaboration of experienced search agencies. We are 650 Headhunters who work for you and your goals and we all work with the HighPerform measurement, which means that each candidate is measured on previous and ongoing results.

As a HighPerform Headhunter organization, we work internationally with recruitment and headhunting. We use innovative methods with software for measuring the effectiveness and documentation of performance targets.

recruiting-headhunting Rekrutter-ing

After all, it’s the results that count when you hire CxO, project managers and specialists. Therefore you get from us the following;

 1. psychological test results with clearing with previous jobs relative to results and high performer performance results based on the goals you have set
 2. ongoing supervision and follow-up of performance targets for both the employee and your HR department
 3. all network members including foreign specialists, managers, and advocates who can bring your business vital new innovation and new products
 4. hard-to-find special development engineers, Ph.D.’s, pharmacists, elite research competencies and general Ph.D. with experience
 5. we have a special group of team leaders (with potentials to be in a leader group) from whom we can pick exciting profiles for your organization
 6. you can complement VERIO® engineers and pharmacists, all of whom have extensive experience with ISO certifications and drug approvals from, among others, FDA and EMA.
 7. the experience from Rekrutteringsfirmaet A/S, TalentFinder® and VERIO® gives you the best cards on hand
 8. junior teams of newly educated and senior Yellow Gold teams as consultants or permanent employees
 9. fixed price and no cure no pay
 10. we are solely focused on finding the candidates who can contribute to the company’s development and results. Therefore, all our processes are tailored to identify and assess High Performers.

Our business areas in Denmark are solely within the Life Science industry, including:

 1. Medical & Pharmaceutical companies
 2. Energy sector including OIL, BIOTECH, SOLAR & WIND
 3. Food producers and beverage industry

The Head Hunter High Perform leaders we find for you are typical:

 • Interim leaders in the IT sector (CTO), Life Science & Energy
 • CxO and Presidents
 • Research & Development Directors and Managers
 • Board members
 • Life Science IT Directors and Managers
 • Middle managers and Project Managers
 • HR directors & leaders for rent or permanent employment
 • Attorneys, Lawyers and Patent Patents, Design Patents and User Model Protection

We can handle all the technical and legal aspects including trial contracts according to your wishes, with NO CURE NO PAY from us. One of the leading EXIT options is built into our trial periods that can surrender to your own contracts.

We have access to 156,000 experienced IT professionals, with many different technical skills and expertise. Our IT specialists are Denmark’s leader in IT security, hosting center operations and APP development and settlement management within Change Management.

Fully experienced leaders of the Life Science industry

TalentFinder® and VERIO® collaboration consist of 300,000 graduate candidates from 75 countries with a CV and termination period of 1-6 months.

Of the 300,000 candidates, there are approx. 30,000 ready for leadership and management jobs, approx. 10,000 at the CxO level. That is why you almost can’t find good leaders who are unemployed.


Contact us today for more information and try headhunting on +45 77777712 local 288. If you are a leader you will know us for sure ;-)


Talent Finder® Headhunting er en del af Talent Finder®, et internationalt samvirke af erfarne søgebureauer. Det betyder at vi derudover også kan leverer udenlandsk arbejdskraft i form af højt uddannede og kvalificerede ingeniører, farmaceuter og IT udviklere og ansatte.

Vi er 650 Headhuntere der arbejder for dig og dine mål og vi arbejder alle med HIGH PERFORM tilgangen. Det er en psykologisk adfærdsbaseret målestrategi som betyder, at hver enkelt kandidat måles på tidligere og kommende resultater og tillige er under supervision og sparring med TalentFinder® og Rekrutteringsfirmaet A/S.

recruiting-headhunting Rekrutter-ing

Som Talent Finder® HighPerform Headhunter organisation arbejder vi tillige internationalt. Vi leverer både konsulenter, rekruttering og headhunting. Vi benytter normbrydende metoder med software til måling af effektivitet og dokumentation af resultatmål. Resultatmål som oftest er opsat af virksomheden selv.

Helt uden sammenligning og unikt måler vi dagligt antal tasteanslag, projekter, kundekontakter og udbytte på tilsluttede enheder også privat. Det kan måske lyde kontroversielt, men det er indbygget i vore ansættelseskontrakter og således accepteret af arbejdstager og vore normer er tillige godkendte af arbejdstager, vore faglige medlemskaber og gældende EU og dansk lovgivning.

Talent Finder® ansættelseskontrakter kan indeholde korrekte Konkurrenceklausul og Hemmeligholdelse Klausul

Trods alt er det jo resultaterne der tæller når man ansætter CxO, projektledere og specialister. Men man vil også gerne eje en frihed under opståede konflikter, rekonstruktioner eller genplacering. Derfor har  Talent Finder® sammen med 2 af Danmarks førende Advokat (H) partnere udviklet en strategisk ansættelsesaftale, som har til hensigt, at sikre og støtte din virksomheds HR strategi og ansættelsesaftaler.

Derfor får du fra os følgende 10 fordele, som naturligvis kan tåle enhver sammenligning;

 1. Psykologiske resultat tests
 2. Clearing med tidligere arbejdspladser i forhold til resultater og high performer resultatopfølgning ud fra de mål du selv har angivet
 3. Løbende supervision og opfølgning af resultatmål både til den ansatte og din HR afdeling
 4. Alle netværks-medlemsskaber herunder udenlandske specialister, ledere og forskere der kan tilføre din virksomhed vital ny innovation og nye produkter
 5. Specielle udviklingsingeniører, phd farmaceuter, elite forsknings kompetencer og generelle PHD med erfaring
 6. Vi har en speciel gruppe af teamledere fra hvem vi kan plukke spændende profiler til din organisation
 7. Du kan supplere med VERIO® IT Chefer, ingeniører og farmaceuter, der alle har omfattende erfaring med ISO certificeringer og lægemiddelgodkendelser fra bl.a. FDA og EMA.
 8. Erfarenheden fra Rekrutteringsfirmaet A/S, TalentFinder® og VERIO® giver dig nogle af markedets bedste kort på hånden
 9. Junior teams af nyuddannede og Senior ARMY som konsulenter eller fastansatte
 10. Fast pris og no cure no pay aftaler med både Konkurrenceklausul og Hemmeligholdelse Klausul

Vi er alene fokuseret på, at finde de kandidater, der kan bidrage til virksomhedens udvikling og resultater. Derfor er alle vores processer skræddersyet til, at identificere og vurdere High Performers kandidater fra Talent Finder®.

Vores forretningsområder i Danmark er indenfor Life Science industrien bl.a.:

 1. Medico- & Farmaceutiske virksomheder
 2. Energisektoren herunder OLIE, BIOTECH, SOLAR & VIND
 3. Fødevare producenter og drikkevareindustrien

De Head Hunter High Perform ledere som vi finder til dig er typisk:

 • Interim ledere indenfor IT sektoren (CTO), Life Science & Energi
 • Erfarne Ledere som har arbejdet som CxO og President eller projekt ledere med top resultater, noget man ofte kan betale 10-20.000 for mere i løn, men som reelt er det mange dobbelte værd.
 • Forsknings & Udviklingsdirektører og ledere
 • Bestyrelsesmedlemmer, alle er seniorer +50 år med solid erfaring og perfekt CV, også for investorer.
 • Life Science IT Direktører og ledere
 • IT Direktører og ledere indenfor sikkerhed, overvågning og indsigt i alle kendte driftsmodeller
 • Mellem Ledere og Projektledere
 • HR chefer til leje eller fastansættelse
 • Advokater, Jurister og specialister i patenter, design patenter og brugsmodel beskyttelse

No Cure No Pay er baseret på måling af BenefitIndex

Vi kan håndterer alle de tekniske og juridiske aspekter herunder prøveperiode kontrakter efter dine ønsker, med NO CURE NO PAY fra os. En af de førende EXIT muligheder er indbygget i vore prøverperioder som kan overgå til Jeres egne kontrakter.

Vore IT specialister er Danmarks førende indenfor IT sikkerhed, hosting center drift og APP udvikling og afviklinger indenfor Change Management. Vi har adgang til 156.000 erfarne IT-fagfolk, med mange forskellige tekniske kompetencer og ekspertiser.

Fuldt ud erfarne ledere til Life Science industrien

TalentFinder® og VERIO® samvirket består af 300.000 parate kandidater fra 75 lande med CV og opsigelsesperiode på 1-6 måneder. I Danmark er ca. 70.000 parate til at skifte arbejdsgiver. Af vore 300.000 parate EU+ kandidater er ca. 30.000 parate til lederjobs, ca. 10.000 på CxO niveau.

EU+ er en standard der definerer om personer i og udenfor EU er PARATE til at arbejde i EU GMP virksomheder.


Kontakt os idag for mere information og prøve headhunting på +45 77777712 lokal 288. Hvis du er leder kender du os sikkert ;-)


Scroll to Top