Lavspændingsdirektivet 2016 (ikrafttrædelse er 20.04.2016)

Lavspændingsdirektivet 2016

Hvis der afviges fra standarder i en elektrisk installation eller et elektrisk anlæg, skal opfyldelse af sikkerhedskravet dokumenteres.

Jævnfør elsikkerhedsloven skal elektriske anlæg og elektriske installationer være udført og drives, så de ikke frembyder fare for personer, husdyr eller ejendom. Sikkerhedskravet anses for opfyldt, hvis de fastsatte regler og de standarder, som reglerne henviser til, er fulgt.

Hvis standarder ikke eller kun delvist anvendes, skal det kunne dokumenteres, hvordan sikkerhedskravet er opfyldt, og denne dokumentation skal være på dansk eller engelsk.

Dokumentationen for elektriske installationer skal gøres tilgængelig for Sikkerhedsstyrelsen. Det var planlagt at skulle foregå ved indtastning af oplysninger på en digital blanket samt upload af relevante dokumenter.

Men eftersom at Dokumentationssystemet er endnu ikke tilgængeligt.
Den digitale blanket vil blive tilgængelig på Virk.dk.

Ekstern link: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SIK

Dette nye Lavspændingsdirektivet dækker forhold til EU implementeres i Danmark ved bekendtgørelse nr. 311 af 30. marts 2016.

Lavspændingsdirektivet 2016 dækker elektrisk materiel til brug ved en mærkespænding på mellem 50 V og 1.000 V vekselspænding eller mellem 75 V og 1.500 V jævnspænding.

Det træder i kraft 20. april 2016

Overholder din virksomhed reglerne i Lavspændingsdirektivet indenfor:

 1. Mærkning med CE på udstyr
 2. Cabling og eltavler
 3. Maskiner
 4. IT Serverrum
 5. Personsikkerhed, El-Sikkerhed og procedurer
 6. Lagersikkerhed med elektrisk håndtering
 7. Brugernes computere, printere og ekstra udstyr
jordledning-transformator-konsulenter

Vi taler om alle steder der benyttes strøm, hvor der kræves CE mærkning og det er tillige samtlige cablingsystemer som er involveret til en vis grænse.

Herunder er der den almindelige el-sikkerhedslov som skal følges herunder jord på alle rackskabe og standsning af brug af udstyr som ikke har JORD ført ud i 220 volt stikkontakten, således at alt udstyr fremover er ført til korrekt monteret jordledning.

Formålet med Lavspændingsdirektivet 2016:

 • Lavspændingsdirektivet fastsætter de krav, som elektrisk materiel skal opfylde.
 • De erhvervsdrivendes forpligtelser i forbindelse med omsætning af elektrisk materiel
 • Principperne for elektrisk materiels overensstemmelse med direktivet og
 • Rammerne for markedsovervågning.

Under EU Forordning er der i 2014 udsendt et nyt lavspændingsdirektiv (direktiv 2014/35/EU)
Dette er herefter implementeret i Danmark ved bekendtgørelse nr. 311 af 30. marts 2016 om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser = den såkaldte LVD-bekendtgørelse.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hent dette Dokuement gratis [252.18 KB]

Se LVD-bekendtgørelsen her

Krav til elektrisk materiel

Elektrisk materiel må kun gøres tilgængeligt på markedet, hvis det er fremstillet i overensstemmelse med de tekniske sikkerhedsforskrifter, der er gældende i EU.

Hvis det er installeret korrekt og det vedligeholdes og anvendes i overensstemmelse med dets formål, må det ikke bringe sundheden og sikkerheden i fare for personer, husdyr og ejendom.

Erhvervsdrivendes pligter

LVD-bekendtgørelsen medfører en række nye pligter for både fabrikanter, importører og distributører. I den forbindelse indføres der forpligtelser for de erhvervsdrivende omkring øget sporbarhed. Disse forpligtelser omfatter blandt andet, at elektrisk materiel skal være påført visse oplysninger til identifikation af fabrikanten og en eventuel importør, samt at enhver erhvervsdrivende efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen skal identificere de erhvervsdrivende, der henholdsvis har leveret elektrisk materiel til dem, eller som de har leveret elektrisk materiel til (inden for en periode på ti år).

Desuden indføres pligt for fabrikanter og importører til under visse betingelser at foretage stikprøvekontrol af elektrisk materiel, der er gjort tilgængeligt på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, elektrisk materiel, der ikke opfylder kravene samt tilbagekaldelser af elektrisk materiel, og til at holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning (§ 6, stk. 2, nr. 1-3, og § 16, stk. 3, nr. 1-3).

Desuden præciseres det blandt andet, at en importør eller distributør, der bringer elektrisk materiel i omsætning under sit navn eller varemærke, anses for at være fabrikant og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten.

Som i den hidtil gældende bekendtgørelse er det et krav i LVD-bekendtgørelsen, at produktet skal omfattes af intern fabrikskontrol (procedure for overensstemmelsesvurdering), som udføres løbende.

Dokumentation

Lavspændingsdirektivet stiller desuden krav om teknisk dokumentation. Denne dokumentation, der bl.a. omfatter en fyldestgørende analyse og vurdering af risikoen/risiciene, skal gøre det muligt at vurdere, om det elektriske materiel er i overensstemmelse med de relevante krav. Derfor skal dokumentationen som et minimum indeholde:

 • En generel beskrivelse af det elektriske materiel.
 • En beskrivelse af de gældende krav og, i det omfang det er relevant for vurderingen, af det elektriske materiels konstruktion, fremstilling og brug.
 • Konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter over komponenter, delmontager, kredsløb osv.
 • De beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og oversigter og hvordan det elektriske materiel fungerer.
 • En liste over de helt eller delvist anvendte standarder. Hvis man ikke har anvendt standarder, skal man udarbejde en beskrivelse af de løsninger, der er valgt for at kunne opfylde kravene i lavspændingsdirektivet. I tilfælde af delvis anvendelse af standarder skal den tekniske dokumentation angive, hvilke dele af standarderne der er anvendt.
 • Resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser samt prøvningsrapporter.

Når dette er på plads, skal der udfyldes en overensstemmelseserklæring.
Se evt. bilag 4 til bekendtgørelsen.

Desuden skal CE-mærket sættes på det elektriske materiel.

Specifik vejledning om distributørers informationsforpligtelse, jf. LVD-bekendtgørelsen § 24, stk. 1, nr. 2

Efter § 24, stk. 1, nr. 2, i LVD-bekendtgørelsen skal en erhvervsdrivende efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen identificere enhver erhvervsdrivende, som den pågældende har leveret elektrisk materiel til.

Det fremgår af afsnit 4.2.2.4. i Blueguiden, der er EU-Kommissionens vejledning om gennemførelse af EU’s produktregler, at dette krav ikke gælder for slutbrugere (forbrugere), da de ikke anses for at være erhvervsdrivende. F.eks. vil installatører, der leverer elektrisk materiel til deres kunder (forbrugere eller erhvervsdrivende) i forbindelse med installationsarbejder, hvor det pågældende elektriske materiel installeres, dermed i almindelighed som led i erhvervsvirksomhed levere det pågældende elektriske materiel til en slutbruger med henblik på forbrug eller anvendelse på EU-markedet.

Installatørerne vil dermed i almindelighed skulle anses for at være den sidste distributør i omsætningskæden og ikke være forpligtet til at skulle kunne identificere sådanne kunder.

Yderligere links:

 1. Direktiv 2014/35/EU
 2. Vejledning fra EU-Kommissionen om anvendelsen af direktiv 2006/95/EF Dette dokument kan bruges som vejledning om de forhold, der ikke er ændret i direktiv 2014/35/EU.
 3. Kommissionens blueguide om gennemførelsen af EU’s produktregler
 4. Vejledning fra Kommissionen om overgangen fra direktiv 2006/95/EF til direktiv 2014/35/EU
 5. Sammenligningstabel mellem LVD-bekendtgørelsen og LVD-direktivet (PDF)
Scroll to Top