Danish people are at the top of the world’s happiest peopleI 2016 ligger det danske folk igen blandt toppen af verdens lykkeligste.

Denmark took the top spot on the United Nation’s World Happiness Report, 2013 & 2014 and came in third in the 2015 report, following closely behind Switzerland and Iceland.

Is it really true that Danish people are some of the happiest people in the world? Even though the weather can be dreary and it is dark during most of the day in winter, leaving some Danes as depressed as Hamlet, the Danish people is considered to be the world’s happiest.

The official happiness report

Different aspects are involved when studies are carried out measuring the extent of happiness. The latest of which Denmark was once again ranked no. 1 in the 2013 report, published by the Sustainable Development Solutions Network (SDSN) and commissioned for the United Nations.

The study takes a variety of factors into account, including people’s health and access to healthcare, family relations and job security as well as social factors like political freedom and government corruption.

Danish work-life balance

In Denmark, a normal work week is 37 hours and Danish employees’ benefit from 5 weeks of holiday a year. This means that leisure time is a huge part of Danish culture, which is optimized in a great number of ways, be it social gatherings, sports, taking a course, or joining the local book or theatre club.

Leaving work on time, bicycling home or jumping on effective public transport, picking up your children from work and having a cosy family dinner is happiness for most families in Denmark.

Leisure time and the Danish art of ‘hygge’

Leisure time is easily spent together with others involving the Danish term ‘hygge’ a word for cosy social gatherings involving intimate get-togethers with family and friends. ‘Hygge’ during winter could involve that cuddly feeling in front of a fireplace after a day at the Christmas market on a cold snowy day.

It could also occur during spring and summer involving social activities outside in a park, at the beach, or in the open streets, chatting, having a beer and feel ‘hygge’ as getting that bit of fresh air and sun.

Hygge is something Danes strive for, at all times, no questions asked, in quaint little pubs and cafés or during softly lit dinners with family and friends for Copenhagen this is the TOP 10 hygge things to do.

Low expectations

Low expectations, well Danes live a bit of a hobbits’ life in that sense. Not too ambitious or pompous, may be holding back from a historical fright: the Janteloven (jante-law), which essentially says ‘you’re no better than anybody else.

This Jante-law is both frowned upon and reluctantly respected, creating a sense of human equality in Danish society. No one judges your choice of career or lack of ambition, if you are happy with what you do, then enjoy.

This lowered expectation, you could say, makes it far easier for Danes to obtain happiness, low expectations equals less disappointment. Simplicity and small is Danish buzzwords and might be underlying the low expectations and fast-train to happiness as well.

Danes really enjoy simple things and simple life, Danish design and home decoration reflecting this bit. In Denmark, everything is small and cosy – even the Little Mermaid, though it is in fact a part of her name!

Well-off-Welfare?

Denmark is considered to be one of the most egalitarian societies in the world, where both men and women have carriers. Taxes are high in Denmark, which makes up for a governmental healthcare system where everybody has free access to hospitals and surgery.

Schools and universities are free and under- and graduate students get monthly student grants for up to 7 years. Unemployment benefits and schemes to help you find a job are generous. And government spending on children and the elderly is higher than any other country in the world per capita.

It is highly considered that the welfare system in Denmark is responsible for the sense of security that makes people feel at ease and confident. If they get unemployed or ill, the public body will support you and help you back on your feet.

Safe and security

Trust is another key factor in the Danes’ prescription of happiness. Trusting the government, trusting the workplace, the kindergarten and schools who takes care of your children. A great amount of trust leaves you safe, with low crime and government corruption, a respected police force and friendly neighbours.

Mothers leave their babies unattended in strollers outside cafés and people might leave their doors unlocked in the countryside. And perhaps Dane’s beloved bicycle is actually the best symbol of Danish happiness.

Needless to say that the very idea of a bike giving you the freedom to go anywhere, many Danes, those who can afford to buy a car, choose the bike – simple, economical, non-polluting machines that keep you fit.

Kilde: VisitDenmark

Danmark tog førstepladsen i United Nation’s World Happiness Report i 2013, 2014 og 2016 og kom ind som nr. 3 i 2015, tæt efter Schweiz og Island.

Er det virkelig sandt, at det danske folk er blandt af de lykkeligste? Selvom vejret kan være trist og vinteren mørk om dagen hvilket efterlader nogle danskere deprimeret som Hamlet, så anses den danske befolkning for at være verdens lykkeligste.

Den officielle glædesrapport

Forskellige aspekter er involveret når undersøgelser forsøger at måle omfanget af lykke. I den seneste undersøgelse blev Danmark igen placeret som no. 1 i rapporten i 2013, 2014 og 2016. En rapport offentliggjort af Sustainable Development Solutions Network (SDSN) og bestilt til FN.

Undersøgelsen tager en række faktorer i betragtning, herunder folks sundhed og adgang til sundhedsydelser, familieforhold og jobsikkerhed samt sociale faktorer som politisk frihed og regeringens korruption.

Dansk work-life balance

I Danmark er en normal arbejdsuge 37 timer og danske medarbejdere nyder godt af 5 ugers ferie om året. Det betyder, at fritid er en stor del af dansk kultur, som udfolder sig på mange måder. Det være sig via sociale sammenkomster, sport, kursus, eller tilmelding i den lokale bog- eller teater klub.

Glæde for de fleste familier i Danmark er at forlade arbejdet til tiden, cykle hjem eller hoppe på effektiv offentlig transport, hente børnene fra arbejde og have en hyggelig familiemiddag.

Fritid og “hyggen”

Fritid der bruges sammen med andre indeholder det danske begreb ‘hygge’ – et ord for hyggelige sociale sammenkomster der involverer familie og venner. ‘Hygge’ i løbet af vinteren kunne indeholde den varme følelse af en pejs efter en dag på julemarkedet på en kold snevejrsdag.

Hygge kunne også komme i løbet af foråret og sommeren ved sociale aktiviteter udenfor i en park, på stranden eller i de åbne gader. Under en sludder med vennerne med en øl i hånden indtræder ‘hyggen’ sammen med en smule frisk luft og sol. Hygge er noget danskerne stræber efter, på alle tidspunkter, i maleriske små barer og cafeer eller ved sagte oplyst middage med familie og venner.

Lave forventninger

Danskerne lever på en måde lidt som hobbitter. Ikke alt for ambitiøse eller pompøse og måske holdt tilbage grundet en historisk forskrækkelse: Janteloven, som hovedsagelig siger ‘ du er ikke bedre end nogen anden.

Denne Janteloven er både ildeset og modvilligt respekteret, de den skaber en følelse af menneskelig lighed i det danske samfund. Ingen dømmer dit valg af karriere eller manglende ambitioner. Hvis du er tilfreds med hvad du gør, så nyd det.

Denne lave forventning, gør det langt nemmere for danskerne at opnå lykke da lave forventninger er lig med mindre skuffelse. “Enkelhed” og “småt” er danske buzzwords og kan være årsagen til de lave forventninger og den hurtige vej til lykke.

Danskere elsker simple ting og det simple liv, Dansk design og hjemmedekorationer illustrerer dette. I Denmark er alt småt og hyggeligt og selv Den Lille Havfrue bærer dette som en del af hendes navn

Velfærden

Danmark anses for at være et af de mest egalitære samfund i verden. Skattetrykket er højt i Danmark, hvilket muliggør et statsligt sundhedsvæsen, hvor alle har gratis adgang til hospitaler og kirurgi.

Skoler og universiteter er gratis og bachelor- og kandidatstuderende får betalt en månedlig uddannelses støtte i op til 7 år. Arbejdsløshedsunderstøttelse samt ordninger der hjælper dig med at finde et job er generøse. Offentlige udgifter til børn og ældre er højere per indbygger end i noget andet land i verden.

Det vurderes, at det socialpolitiske system i Danmark er ansvarligt for følelsen af tryghed og sikkerhed. Hvis folk bliver arbejdsløse eller syge, vil det offentlige organ støtte dem og hjælpe dem tilbage på deres fødder.

Tillid, tryghed og sikkerhed

Tillid er en anden vigtig faktor i danskernes recept på lykke. Man stoler på regeringen, på arbejdspladsen, børnehaven og skolen der tager sig af dine børn. En stor mængde af tillid efterlader en sikker befolkningen, med lav kriminalitet og regerings korruption, en respekteret politistyrke og venlige naboer som fundament.

Mødre forlader deres børn uden opsyn i klapvogne udenfor caféer og folk kan efterlade deres døre ulåste på landet. Og måske er netop Danskernes elskede cykel faktisk det bedste symbol på den danske lykke.

Med idéen om en cykel, får du frihed til at komme omkring, og selv, dem, der har råd til at købe en bil, vælger cyklen idet den er en enkel, økonomisk, ikke-forurenende maskine, der tilmed holder dig i form.

København er kåret af de fleste som en af verdens mest grønne byer

København er en rigtig grøn by! Den er blevet udnævnt som Europas miljøhovedstad i 2014, af Europa-Miljø-Kommissionen. Så dette er et sted, du kan besøge og forlade med god samvittighed, samt et smil!

Jobmuligheder og rekrutteringsfirmaer

Der er efterspørgsel på arbejdskraft i mange industrier i Danmark. Især Ingeniør, farmaceut og IT Branchen mangler folk og det er nemt at få job her, uanset hvilken titel der skal stå på dit visitkort.

Andre titler som Danmark eller Købehavn har fået:

  • Verdens mest økologiske, 1,2 ud af 10 varekøb er økologisk
  • Ren teknologi: Europe’s Green Capital for 2014 fra the European Environment Commission.
  • Gratis cykler siden 1995
  • Hver dag køres ca. 1,1 million KM på cykel alene i København
  • Danmark var det første land i verden til at gennemføre en miljølovgivning og lige siden, har miljøet spillet en stor rolle i byplanlægning.
  • København har sat et mål om at få 40% af sine beboere til at cykle til og fra arbejde i 2012 og er meget tæt på – 36% af Københavns beboere cyklede til og fra arbejde.
  • Verdens & EU’s højeste lønninger igennem 13 år på top10 listen.

Source: visitdenmark.dk
logo-2

Scroll to Top