Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for alle leverancer via følgende Rekrutteringsvirksomheder (områder):

 • TALENT FINDER A/S herefter kaldet REKRUTTERINGSFIRMA der inkluderer:
  • VERIO® juridiske teams, forskerteams, IP round table, dokumentationsteams
  • TALENT FINDER® leverer dig de bedste screenede kandidater indenfor GMP, LifeScience, IT og IP udvikling.
  • For dele af services der stammer fra Advokat og Revisor Samvirket

Salg betyder i denne sammenhæng (men ikke begrænset hertil):

 • Rådgivende Ingeniører og Farmaceuter som konsulenter eller almindeligt ansatte
 • Rekrutteringsydelser, HR Software, udenlandsk arbejdskraft, Insourcing og Outsourcing
 • Rådgivende Ingeniører, IT Rådgivning, HR Software Rådgivning
 • Advokater og Revisorer
 • Headhunting og Genplacering
 • Kurser, Seminarer og temadage
 • Stiftelser af virksomheder, foreninger, fonde, spaltninger og fusioner
 • Patenter, Varemærker, Designbeskyttelse, Domæner og andre IP rettigheder
 • Certificeringer og Autorisationer
 • Opfyldelse, auditering og gennemgang af myndighedskrav

Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

Køber, Kontrahent, deltager, virksomhed eller statsinstitution benævnes herefter som Køber.

2. Fakturering, Tilbud og forbehold for levering af det bestilte samt yderligere timeforbrug end det fakturerede

Vore skriftlige tilbud, der ikke angiver en accept frist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til os inden 14 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres indenfor 8 dage. Ethvert tilbud eller fakturering afgives med forbehold for mellemsalg, ændringer i specifikationer, medgået tid, priser, lokationer eller lovmæssige ændringer.

Hvis timeforbruget overstiger betalingen for det først bestilte produkt ved simpelt timeforbrug eller bestillinger af nye varer, afholdelse af møder m.v. fraregnes det i de først indbetalte beløb. Nogle leverancer kan have leveringstid på op til flere måneder og hvis der i denne periode fremkommer timeforbrug eller nye varekøb der leveres før de først bestilte kan sælger kræve nye betalinger for sine afholdte udgifter og timeforbrug før leverance af det bestilte. KØBER må derefter indbetale en eventuel difference FØR, at fuld levering kan finde sted. For enkelt timer til møder og telefontid afregnes den timetakst som er gældende for den pågældende medarbejder.

Ved aconto indbetalinger gælder det at sådanne indbetalinger FØRST fradrages på forbrugte timer og hvis der er overskud konteres indbetalinger som aconto på ydelser efter den af kunden anviste måde eller efter den af os bedste skøn. Ved tvister om at indbetalinger skulle have været benyttet til andet end det formål, som køber havde i sinde, henviser vi til at arbejdstimer altid har fortrinsret også selvom disse skulle være bestridt eller reklamation over et vist antal timer er modtaget.

Såfremt at en faktura har betaling for ydelser for hver fakturatekst henvises til ovenstående forbehold. Køber accepterer således, at timer som har en anden fakturatekst kan anvendes til inddækning af timer som er ydet i anden sammenhæng, medmindre at der særskilt er indbetalt aconto for udførsel af disse og at det skriftligt fremgår på indbetalingsadvis.

Hvis en ydelse faktureres og der i mellemtiden ydes arbejdstimer udover det fakturerede, eller de overstiger det fakturerede, så skal køber acceptere at arbejdstimer skulle betales først, i enhver henseende, også selvom det kan betyde at gebyrer, selskabskapital, rådgiver, revisor og advokathonorarer, certificerings- og autorisationsbetalinger er faktureret FØR end en faktura der indeholder timer.

3. Tilmelding

Tilmelding til og køb af vore ydelser er bindende uanset hvor lang leveringsperiode der er tale om, om der er sket dellevering af et produkt eller om en person standser i virksomheden, så er REKRUTTERINGSFIRMA berettiget til betaling. Såfremt der er modtaget en faktura er der 8 dages skriftlig reklamationsret fra modtagelse af en faktura.

4. Reklamationsret og fortrydelse

Ud over de 8 dages reklamationsret, kan Køber ikke gøre indsigelser, reklamation eller ophævelses-beføjelser gældende herunder enhver form for fortrydelse, ophævelse eller aflysning, medmindre andet er særskilt skriftligt aftalt.

Ved manglende levering fra Køber, kan køber ikke kræve hel eller delvis betaling tilbage fra REKRUTTERINGSFIRMA uanset om et produkt er leveret fuldt ud eller ej.

I det omfang at REKRUTTERINGSFIRMA tilbyder en delvis reduktion i et beløb, afsluttes sagen og al levering standser indtil at denne sum er accepteret.

Såfremt at Køber ikke har opfyldt sine dokumentationskrav der skal til for at levere den samlede ydelse vil enhver omkostning i forbindelse med telefontid, møder og fremsendte rådgivninger blive faktureret, herunder fremsendelse af ansættelseskontrakter, IP rettigheder, stiftelser, certificeringer og autorisationer, dokumentationskrav, myndighedskrav og generelle tilsynsmyndigheders påkrav. I så henseende vil den samlede leveringstid blive pålagt opgaven fra det tidspunkt det er naturlig krævet i form af ordrebekræftelser, faktura eller lign.

5. Overdragelse af deltagerbeviser

Såfremt man bliver forhindret i at deltage i et arrangement kan pladsen overdrages til en kollega fra samme virksomhed. Overdragelsen sker gratis og kan finde sted én gang. Herefter tillægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

6. Aflysning af arrangement, undervisning, foredrag

Såfremt den konsulent, der står for et bestemt arrangement, ikke kan gennemføre grundet sygdom, kan REKRUTTERINGSFIRMA aflyse dette arrangement. Såfremt det er praktisk muligt vil REKRUTTERINGSFIRMA tilbyde at en anden konsulent gennemfører det aftalte arrangement. Såfremt det ikke er praktisk muligt at gennemføre arrangementet med en anden konsulent på det aftalte tidspunkt tilbyder REKRUTTERINGSFIRMA at gennemføre arrangementet på et andet tidspunkt aftalt med Køber. Såfremt et arrangement aflyses pga. af konsulentens sygdom eller force majeure, kan køber ikke gøre krav gældende mod REKRUTTERINGSFIRMA, hverken i form af erstatningskrav eller positiv opfyldelsesinteresse.

7. Eksterne konsulenter og leverandører

REKRUTTERINGSFIRMA forbeholder sig ret til at benytte sig af eksterne konsulenter, som er oplært og trænet i REKRUTTERINGSFIRMA koncepter. I givet fald hæfter REKRUTTERINGSFIRMA for sådanne eksterne konsulenter som for egne forhold.

8. Særligt ved rekruttering

Nogle jobs er gratis og andre skal jobtager betale for. F.eks. er alle jobs via vore grupper, poster og forums gratis. Generelt er det gratis når en arbejdsgiver betaler os for at modtage en given jobtager. Såfremt at arbejdsgiver ikke vil betale opkræver vi et gebyr på 4.450,-. Selvom man har en uddannelse i udlandet er det ikke det samme som at denne uddannelse er gældende i det land du er arbejdssøger i. F.eks. kan man være uddannet jurist eller advokat i et land, men da denne uddannelse ikke kan benyttes i Danmark, vil arbejdsgiver ofte ikke betale gebyr for en sådan arbejdskraft, men gerne for en dansk uddannet jurist.

Såfremt et rekrutteringsforløb på foranledning af Køber ønskes tilendebragt før forløbet er afsluttet med fundet af de(n) bedst egnede kandidater, er Køber forpligtet til at betale pro rata i forhold til hvor i rekrutteringsforløbet der stoppes. Der betales som minimum altid for persontest og annoncering.

Såfremt Køber har fået præsenteret et antal egnede kandidater, men vælger at afslutte rekrutteringen uden ansættelse af en af de pågældende kandidater, betales der for medgået tid.

Såfremt Køber indenfor en periode af 3 måneder efter rekrutteringsforløbet er afbrudt, alligevel ansætter en af de af Talent Finder anbefalede kandidater, er Køber pligtig til at betale for hele rekrutteringsforløbet.

Ethvert møde, certificering, screening på vore kontorer eller lignende dækker alene timepriser for vort personale og har intet med jobskabelse, antal af jobtilbud eller anvisninger.

9. Priser

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms. Alle fakturaer fremsendes elektronisk. Ved et tillæg på 16 kr. pr faktura kan disse sendes som almindeligt frankeret brev.

Prisliste for jobtagere ved at benytte vore ydelser:

Prisliste for vore ydelser:Pris:
Pris for jobs via grupper, fora og hvor det er angivet som gratis f.eks. master og bachelor uddannelser hvor arbejdsgiver betaler for ansættelsen af arbejdstager.0,-
Pris for standard job der ikke betales af arbejdsgiver4.450,-
Pris for indgivelse af af visa ansøgning og arbejds- og opholdstilladelse til imigrationsmyndigheder i forskellige lande180,-
Pris for Juridisk møde 2 timer med advokat3.750,-
Pris for håndtering af sager der står til udløb indenfor 60 dage af nuværende VISA samt arbejds- og opholdstilladelser. Prisen er for 2 timer arbejde og indkluderer ikke gebyr på 180,-3.750,-
Pris for konverteringer fra landevisa eller tilladelser fra et land til et andet4.450,-
Express gebyr for indlevering og håndtering af VISA samt arbejds- og opholdstilladelse4.450,-
Merit sammenligning og godkendelse af uddannelser over landegrænser4.450,-
Pris for fornyelse udløbne VISA samt arbejds- og opholdtilladelser pr. land eksl. gebyrer i de pågældende lande12.500,-
Advokat timer til f.eks. omdannelse af VISA til arbejds- og opholdstilladelse3.000,-
Advokat timer for kære eller anke af en afgørelse for et lands immigrationsmyndigheder (EU, EØS, USA, Canada, Singapore)15.000,-
VISA for AU-Pair i EU, EØS, Nordamerika, Asean, 2.995,-
Arbejds- og opholdstilladelse under pratikordninger i f.eks. landbrug6.400,-
Fornyelse af VISA og Arbejds- og opholdstilladelse gælder for 1-4 år ad gangen2.420,-
Tryk her: for priser på Screening og Psykologiske værktøjer m.v.
Alle priser herover er inkl. moms.

Til ovenstående priser kommer det enkelte lands gebyrer (ofte momsfrie) for f.eks. indgivelse af visumansøgning

For almindelige rekrutteringsydelser til virksomheder er priserne ex. moms følgende:

YdelseBaseline PrisPremium PrisBemærkninger
Jobopslag2.000 DKK5.000 DKKPrisen kan variere afhængig af platformen og varighed.
Kandidatsøgning4.000 DKK8.000 DKKInkluderer søgning og første screening af kandidater.
Master/Bsc.8.000 DKK16.000 DKKInkluderer søgning og første screening af kandidater.
PhD, Forsker20.000 DKK25.000 DKKInkluderer søgning og første screening af kandidater.
Mellemleder25.000 DKK30.000 DKKInkluderer søgning og første screening af kandidater.
CxO, President40.000 DKK60.000 DKKInkluderer søgning og første screening af kandidater.
Interviews1.500 DKK2.500 DKKPris per interview.
Baggrundscheck1.500 DKK3.000 DKKDybdegående kontrol koster mere.
Slutbrugerlicens500 DKK/måned1.000 DKK/månedPris per bruger.

Screening og Psykologiske værktøjer

Vi har en række værktøjer og screeningsmetoder der også indebærer at de sidste 3 arbejdspladser kontaktes. Talent Finder® er et registreret varemærke som også anvendes under screening af personale og til kvalificering og styring af talenter i din virksomhed til f.eks. sammensætning af teams eller ved genplaceringer.

VERIO® og TALENT FINDER® er 2 førende varemærker indenfor ansættelser, lederrekruttering og anvendelsen af psykologiske redskaber samt målinger af medarbejdertilfredshed, arbejdskvalitet og psykisk arbejdsmiljø. Medarbejder Kortlægning er et produkt som siden starten af 1970 har været anvendt i både mindre og større virksomheder. Vore Psykologiske værktøjer er unikke, da disse mindsker sygefraværet og fjerner dårlig kommunikation og “dårlige” følelser imellem medarbejdere og mellem ledelse og medarbejdere.

F.eks. er vi Nordens eneste virksomhed som måler aktiviteten på dine medarbejderes computere således at man kan se det gennemsnitlige antal tastetryk pr. minut, time, dag, uge og måned m.v. Dette har en stor betydning i alle produktions og udviklingsvirksomheder. Læs mere om Screening og Psykologiske Værktøjer og se priserne der.

10. Betalingsbetingelser

Betaling sker enten ved forudbetaling eller efter skriftlig kreditaftale. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2,0 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, og der tillægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. fremsendt rykker. Ved 2. rykker sendes sagen til inkasso, hvorefter der går nogle dage med Advokatinkasso, hvorefter saldoen alene kan indbetales til advokaten med dertil tilhørende salær, renter, gebyrer og evt. registrering i offentlige betalings-registre.

REKRUTTERINGSFIRMA forbeholder sig ret til at aconto afregne forholdsmæssigt i forhold til den medgået tid, køb af del-leverancer, leverings af certificeringer/autorisationer eller ved almindelige produkter og stiftelser. Såfremt der medgår ekstra tid ved møder, telefon, eller der opstår ekstra medgået tid hos 3. part, er REKRUTTERINGSFIRMA berettiget til at fakturere denne tid.

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til REKRUTTERINGSFIRMA, som om at produktet er leveret til tiden, selvom levering eller arrangement bliver udskudt på foranledning af Købers forhold.

Køber er uberettiget til at modregne eller tilbageholde en del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt at REKRUTTERINGSFIRMA.

11. Copyright

Rettigheder til alt skriftligt materiale tilhører REKRUTTERINGSFIRMA. Alt materiale udarbejdet af REKRUTTERINGSFIRMA, er beskyttet i henhold til ophavsret- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering, mekanisk, fotografisk eller på anden måde gengivelse eller eftergørelse af skriftligt materiale eller dele heraf, er ikke tilladt, medmindre dette er skriftligt aftalt med REKRUTTERINGSFIRMA.

12. Ansvarsbegrænsning og begrænsning i returret

REKRUTTERINGSFIRMA leverer produkter ud fra Købers behov og stiller ikke garanti om ændret adfærd. Køber kan ikke drage REKRUTTERINGSFIRMA og dennes samarbejdspartnere til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af køb af vore produkter eller deltagelse i rekrutteringsforløb og/eller arrangementer.

REKRUTTERINGSFIRMA hæfter ikke for driftstab, avancetab eller indirekte tab som følge af forsinkelse eller mangler som skyldes enten kunde selv, REKRUTTERINGSFIRMA eller 3. parts-leverandører. REKRUTTERINGSFIRMA underretter uden ugrundet ophold Køberen, såfremt der indtræffer force majeure.

Det påhviler til enhver tid Køber, at påse, at det som Køber gør som følge af køb af REKRUTTERINGSFIRMA ydelser, ikke er i strid med lovgivningen. Ligeledes påhviler det køber selv at vurdere hvorvidt REKRUTTERINGSFIRMA forslag vil fungere i virksomheden, hvorfor REKRUTTERINGSFIRMA ikke kan garantere for konkrete resultater.

I det omfang ydelser afholdes uden for Købers adresse, er Køber ansvarlig for deltagernes ansvarspådragende adfærd og skal friholde REKRUTTERINGSFIRMA og ethvert erstatningskrav fra tredjemand.

Køber skal til enhver tid betale enhver udgift, der er medgået til rådgivning og timeforbrug og vor ansvarsbegrænsning reduceres til det effektive restbeløb, som en kunde måtte anses at have til gode. F.eks. koster en leverance af et rekrutteringsforløb 20.000,- og der leveres arbejde for 10.000,- dermed er den effektive ansvarsbegrænsning dermed reduceret til 10.000,-

Såfremt der leveres ydelser som involvere ydelser for udenlandske indkøbte produkter, så bortfalder enhver returret uanset hvor forsinket et produkt er. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser fra udenlandske partnere eller eksterne partnere i Danmark. Hvis køber er privat gælder købeloven i sit fulde omfang, dog undtaget nærværende afsnit.

For rekrutteringsydelser gives ikke garantier eller procent sandsynligheder for at få et job eller for at få en medarbejder. Det gør ingen andre rekrutteringsfirmaer eller jobportaler heller ikke. Dette gælder både for arbejdstagere og arbejdsgivere.

13. Ændringer

REKRUTTERINGSFIRMA udvikler løbende sine produkter, og derfor kan der forekomme ændringer i forhold til beskrivelserne på hjemmesiden og det trykte materiale. Vi forbeholder os ret til at ændre tid, sted, pris, underviser og indhold, samt ret til at aflyse et produkt. Hvis REKRUTTERINGSFIRMA aflyser et produkt, tilbagebetales det honorar, produkt betaling eller lign., med fradrag for de allerede afholdte udgifter, herunder timebetaling, 3. parts leveringer og betaling til 3. mand.

14. Tvister, lovvalg og værneting

Hvis en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne indenfor de 8 dages reklamationsret, skal tvisten afgøres ved de civile domstole, idet værnetinget er Domstolen i Lyngby under anvendelse af dansk ret.

Scroll to Top